หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการกลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
 

        ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำโครงการกลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดข้อทักท้วงตามแนวทางตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันและให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งปัจจุบัน สตง. ได้กระจายไปประประจำในทุกจังหวัด จึงมีการตรวจการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก และละเ * * * ยดขึ้นจึงปรากฏข้อผิดพลาดอย่างมากมายจะมีวิธีรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฉบับใดออกโดยชอบหรือไม่ชอบอย่างเช่น กรณีโบนัสหรือทุนการศึกษา ท้องถิ่นต้องมีเส้นแบ่งในการรับผิดชอบ สตง. ต้องมีทางออกให้ชัดเจน  โดยวิทยากรบรรยายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ประสบการณ์จากสตง. นายมนเฑียร  เจริญผล (รองผู้ว่าการสตง.)
โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
             จึงเรียนเชิญเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเข้าร่วมอบรม ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๕๐๔-๘๓๘๐ โทรศัพท์ (มือถือ) ๐-๘๕๐๔๖-๒๐๘๖, ๐-๘๙๑๕๓-๖๒๖๕, ๐-๘๑๓๐๓๐-๒๖๓
E-Mail Address : hmansc@gmail.com            

เขียนโดย   คุณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 10.45 น. [ IP : 202.14.117.17 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
จำนวนผู้เข้าชม 4,761,298 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2553 โทร : 0-5621-7740
จัดทำโดย : NAXsolution

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player