Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์


 
วัดหนองเต่าเหนือ
 
 
นว 0023.5/ว3857 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจร [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3856 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามส [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3881 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาป [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3889 ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3850 การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3924 การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว3855 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 30 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว191 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3942 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3943 การสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่เกิน 2 ปี [ 20 ก.พ. 2562 ]     
 
ประกาศจัดทำรายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงยประมาร 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 30 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 27 
ขอเชิญชวนประชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ [ 28 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 37 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 47 
แผนปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 44 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า [ 17 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 57 
ประการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 44 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ม.9 [ 20 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 45 
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืช ม.9 [ 18 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 54 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร อบตและก่อสร้างรั้วด้า [ 18 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 65 
ประกาศองค์การโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร [ 7 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 48 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า [ 6 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 51 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ม.5 [ 27 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 27 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 [ 27 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 45 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 [ 24 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 46 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 24 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 38 
ประกาศราคากลางการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 [ 24 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 85 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 1 [ 22 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 93 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 
อบต.หนองหลวง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่่า 6,000 ซีซ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้างแคมป์ นายสุพจน์ สังข์เงิน ไปสุ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขยะ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 709 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบี [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 708 เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้อง [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระโดน รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บางตาหงาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางตาหงายใต [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 707 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเข้ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 706 เรื่อง เร่งการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 705 เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 704 เรื่อง แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบท [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 12 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ขอความอนุเคราะห์ แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ \"เจ้าท่า\" แก่องค์กรปกครอ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (4 มี.ค. 2561)    อ่าน 381  ตอบ 4  
สอบถาม (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 724  ตอบ 2  
 
อบต.วังม้า เล่นเกมออนไลน์พร้อมสนุกได้มาทุกวัน (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว สุดมันเล่นเกมบนเว็บ (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว ในการสมัครงานจะต้องมีความศรัทธาในตนเอง (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 1017  ตอบ 2
อบต.แม่วงก์ สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.ห้วยร่วม สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 1
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เว็บบาคาร่าไม่มีประวัติการโกง เช็คได้ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 1
อบต.ชุมตาบง สอบถามครับ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 717  ตอบ 2
อบต.ชุมตาบง ช่วยด้วย (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 1141  ตอบ 5
อบต.หนองโพ อยากได้ คนในพื้นที่ มาช่วยปลูกต้นไม้ และ ดูแลต้นไม้ (19 ก.พ. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.พนมเศษ ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่ goldenslot golden slot ขอเสนอเกมสล๊อตมากมายเพื่อให้คุณ (14 ก.พ. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2553
 


ซักซ้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว669  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.พ. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว686  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 สล. มท 0801.3/3795  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 สล. มท 0801.3/ว626  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว684  [ 21 ก.พ. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1154  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว677 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.พ. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว662  [ 21 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการจัดสอบ GPT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 (กรณีเลื่อนสอบจากวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว660  [ 20 ก.พ. 2562 ]
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองเต่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  โครงสร้างพื้นฐาน
  สถานที่ท่องเที่ยว
  สุขภาพและการศึกษา
  กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
  การบริการประชาชน
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
จำนวนผู้เข้าชม 3,508,445 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2553 โทร : 0-5621-7740
จัดทำโดย : NAXsolution

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player