[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... หน้าสุดท้าย >> [27]

ภัทรพรขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ภัทรพร จันอาส
องค์การบริหารส่วนตำบล ตากฟ้า
จังหวัด นครสวรรค์


ภ.ญ.วิภาดาขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ภ.ญ.วิภาดา วงศ์นิสากร
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง
จังหวัด นครสวรรค์


นางดาริสาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางดาริสา วงศ์นิสากร
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง
จังหวัด นครสวรรค์


นางสาวสุพัตราขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุพัตรา เผือกแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล มาบแก
จังหวัด นครสวรรค์


กัญญาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กัญญา แจ้งกระจ่าง
องค์การบริหารส่วนตำบล ตากฟ้า
จังหวัด นครสวรรค์


น.ส.นิตยาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส.นิตยา ศรีสุขสาม และครอบครัว
องค์การบริหารส่วนตำบล มาบแก
จังหวัด นครสวรรค์


นางสาวณัชชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวณัชชา ก๋าแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นางสาวณัชชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวณัชชา ก๋าแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นายต่ายขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายต่าย อ่ำขัวญยืน
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นายมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายมงคล อ่ำขัวญยืน
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นางสนิมขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสนิม ดำหมึก
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นายบัณฑิตขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายบัณฑิต อ่ำขัวญยืน
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


เด็กหญิง ศัณษณ๊ย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กหญิง ศัณษณ๊ย์ แสงจันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


เด็กหญิง ธนพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กหญิง ธนพร สันเต๊ะ
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นายจกรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายจกรี สันเต๊ะ
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นายฉัตรชัยขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายฉัตรชัย สักดำ
องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก
จังหวัด นครสวรรค์


นางสาวสุนีย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุนีย์ อ่ำขัวญยืน
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นางสาวสุนีย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุนีย์ อ่ำขัวญยืน
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


สัมฤทธิ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สัมฤทธิ์ อินทร์โพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด
จังหวัด นครสวรรค์


สุพัตราขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สุพัตรา ภัสสร
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด
จังหวัด นครสวรรค์


บังอรขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
บังอร ภัสสร
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด
จังหวัด นครสวรรค์


ทองเริ่มขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ทองเริ่ม ภัสสร
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด
จังหวัด นครสวรรค์


เจนจิราขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เจนจิรา ภัสสร
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด
จังหวัด นครสวรรค์


อังคนางทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อังคนาง ยังเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบล เนินศาลา
จังหวัด นครสวรรค์


วิไลลักษณ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วิไลลักษณ์ นาละออง
องค์การบริหารส่วนตำบล ตากฟ้า
จังหวัด นครสวรรค์


นายวิโรจน์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวิโรจน์ วงศ์นิสากร
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง
จังหวัด นครสวรรค์

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
699
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเต่า
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร